2024/06/02 - 07/21
Liu Yi-Le (Solo)

2024/08/04 - 08/30
Yang Nai Yun (Solo)